Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.Özel Riskler

Alacak Sigortası, ticari bir alacağın ödenmemesi sonucu ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden sigorta türüdür. Yurtiçi ve/ veya yurtdışına yapılan 180 güne kadar vadeli ve karşılığında %100 banka garantili bir teminat olmayan alacaklar Alacak Sigortasına konu edilebilir. Alacak Sigortası 2 tip riski kapsar: Ticari Risk (İflas ve / veya Geç ödeme) ve Politik Risk (Savaş, ambargo, Fon transferi olmama riski, Kamu alıcısının ödememe riski). Politik Risk teminatı sadece ihracat ticari alacak sigortası için sunulmaktadır. Alacak Sigortası'nın sağladığı alıcı bazlı garantileri kullanarak hem mevcut riskleri teminat altına almak, hem de yeni pazarlara giriş yaparak müşteri portföyünü geliştirmek de mümkün olmaktadır.
İnşaat sektörü ülke ekonomilerinin, hükümet politikalarının ve yatırım potansiyellerinin etkisi ile başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere tüm dünyada en hızlı yüzdesel büyüme ivmesine sahip sektörlerden biridir. İnşaat sektörünün ülke ekonomileri ile olan yakın etkisi beraberinde bir çok riski de taşımaktadır. Sektörün sürekliliği ülkeleri kalkındırmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde yatırımcılar için karmaşık riskler de barındırmaktadır. Alanında deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz, inşaat projelerinin risk analizlerini, yatırımcı ve müteahhit riskleri ışığında değerlendirerek uluslararası ve lokal piyasalarda doğru sigorta satın alımlarına aracılık sağlar.

Enerji, dünyanın en dinamik ve en hızlı değişimi yaşayan endüstrilerinin başında gelmektedir. Enerji piyasası sektörü, bu değişimi takip eden teknolojik devinimler ile birlikte günden güne gelişen üretici ve tüketici arasındaki arz talep dengesini tüm dünyada farklı enerji kolları altında yürütmektedir. Günümüz koşullarında stratejik önem taşıyan enerji üreticilerinin farklı özellikteki yatırımları için uzman risk çözümleri yaratarak uzun vadeli stratejik işbirliktelikleri sunarız. İntegra, uzman kadrosu olarak, küresel enerji sektörünün bütün kollarında, enerji ağının içerisinde yer alan tüm taraflara geniş yelpazede risk ve sigorta çözümleri sağlarız.

Termal Üretim
Kömür, Doğalgaz,
Fosil Yakıt,
Nükleer Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Üretim
Rüzgar,
Solar,
Hidro,
Jeotermal Enerji Kaynakları (Kuyu Kontrol, sondaj ve tüm riskler)

Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Hatları

Rafineriler

Depolama Projeleri

Herbiri alanında lider profesyonellerden oluşan Profesyonel & Finansal Sigortalar ekibi uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe ile müşteri merkezli yaklaşımı birleştirerek optimum sigorta programını dizayn etme ve en iyi hizmeti vermeyi amaçlar. Ekip üyeleri Türkiye'de finansal sigorta satınalması yapan kurumların büyük çoğunluğuna hizmet vermiş, alanında minimum 10 yıl tecrübeli, Türkiye'nin en yüksek montanlı hasar dosyalarını bilfiil yönetmiş profesyonellerden oluşmaktadır.

ÜRÜNLERİMİZ ;
 

 • Yönetici Sorumluluk
 • Adam Kaçırma ve Fidye
 • Mesleki Sorumluluk
 • Kapsamlı Suç
 • Fon Yönetimi - Giriş Sermayesi Sorumluluğu
 • Halka Arz Sigortası
 • Satınalma & Birleşme Sigortaları
 • Değerli Madenler ve Sanat Eserleri Sigortaları

Her biri alanında lider profesyonellerden oluşan Profesyonel & Finansal Sigortalar ekibimiz, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe ile müşteri merkezli yaklaşımı birleştirerek optimum sigorta programını dizayn etme ve en iyi hizmeti vermeyi amaçlar. Ekip üyelerimiz Türkiye'de siber riskler sigortası satın alması yapan kurumların büyük çoğunluğuna hizmet vermiş profesyonellerden oluşmaktadır.

Siber Sorumluluk Sigortası nedir?

Siber Sorumluluk Sigortası, siber saldırı veya operasyonel hatalar sonucu yaşanan siber olay neticesinde şirketlerin veri sahiplerine ve düzenleyici otoritelere karşı yasal sorumluluğu, verinin yerine konması masrafları, siber olaya müdahale masrafları (IT Forensic, hukuki giderler, halkla ilişkiler, call center vb.) ve bu kuruluşların siber saldırı sonucu maruz kaldığı iş durması zararı için teminat sağlayan özel bir sigorta ürünüdür.

Geçtiğimiz son yıllarda dünyadaki hızlı siyasi değişimlerin sonucu olarak gelişmekte olan ülkelerde daha çok rastlanan politik riskler gelişmiş ülkelere doğru yayılmaktadır. Bu sebepten ötürü de Ticari Alacak risklerinin sigortalanmasından sonra en çok tercih edilen sigortadır. Ekibimiz bilgi birikimi ve tecrübeleri ile müşteri merkezli yaklaşımı birleştirerek en iyi opsiyonları, içerikleri ve maliyetleri sunmayı amaç edinerek sigorta maliyetlerine katkıda bulunmak ve riskleri minimize etmeyi hedefler.

Politik Risk Sigortası nedir?
Şirketinizin yerleşik ülkeniz dışındaki bir ülkede veya bir ülkeye ticaret yaparken; o ülkede politik ve/veya yönetimsel olay ya da eylemlerden ötürü işin yapılmasını engelleyen, öngörülemeyen şirketinizin parasal/ finansal kayba uğramasına sebep olan risklerdir.

Poliçe temel olarak;

- İç/dış savaş, devrim, isyan, sosyal bozgun nedenlerinden dolayı oluşan finansal kayıpları karşılar.
- Faaliyetlerin; bir kamu kurumu tarafından alınan keyfi kararlar nedeni ile zarara uğramasını (sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya tahkim kararına uyulmaması ve sözleşmenin yanlış sonlandırılması gibi durumları) kapsar.
- Faaliyetleri; uluslararası, devlet veya idari kararlara, ambargo, boykot, ruhsatın/lisansın geri çekilmesi ya da empoze edilmesi, ülke para biriminin başka para birimine çevrilememesi, para transferinin yasaklanması, el koyma, kamulaştırmadan kaynaklı risklere karşı korur.

Politik risk ana teminatları nelerdir?

Savaş, iç savaş, isyan
Kontrattan doğan alacakların ödenmeme riski ve kontrat şartlarının kamu alıcıları tarafından yerine getirilememesi riskini
Kamu alıcılarının tahahhütlerini yerine getirememesi
Politik şiddet nedeni ile malvarlıklarının zarara uğraması
Dövize çevrilebilme ve transfer
Ambargolar (ithalat & ihracat
El Koyma, peşin ödenmiş malların teslimatında sorun yaşama
Verilen teminat mektuplarının haksız yere geri çağrılması
Yurtdışı yatırımları & yurtdışı kontratlar
Ülkede iş yapamayacak şekilde kanun değişikliği yapılması

Bu teminatın satın alınması bilançonun olumsuz etkilenmemesini, nakit akışının bozulmamasını ve öngörülemeyen risklere karşı koruma sağlar.

Her biri alanında lider profesyonellerden oluşan Profesyonel & Finansal Sigortalar ekibimiz, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe ile müşteri merkezli yaklaşımı birleştirerek optimum sigorta programını dizayn etme ve en iyi hizmeti vermeyi amaçlar.

Kefalet Sigortası nedir?

Kefalet Sigortası bankalar tarafından sunulan teminat mektubuna alternatif olarak sunulan finansal bir sigorta ürünüdür; sigorta şirketi, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır.

Tüm taşıma biçimlerini kapsar. 

 • Müşterinin ihtiyaçlarına göre  tasarlanabilen bir poliçedir.  Üçüncü Taraflara Karşı Sorumluluk,  Mesleki Sorumluluk, Harçlar ve Cezalar  ve  Kargo Sorumluk  teminatlarını  kapsar.
 • Yıllık yapılır. Başvuruda yıllık ciro dikkate alınır.  Araç başı yada taşıma bazlı yapılmadığından daha ekonomiktir.
 • Hasar ödeme prosedürü,  CMR’a kıyasla daha kısa ve kolaydır.
 • Limitleri CMR’a göre yüksektir.