Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.Mühendislik Sigortaları

İnşaat ve Montaj all risk sigortaları, inşaat veya bir montaj sırasında, inşaata ya da montajı yapılan bir makinaya gelebilecek ve poliçe genel şartlarında istisna edilmeyen ve önceden bilinmeyen, ani ve beklenmedik her türlü hasar için teminat sağlayan bir sigorta türdür.

İnşaat All Risks ve Montaj All Risks Sigortalarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus; birkaç müteahhide ihale edilen büyük projeler için, sigorta sorumluluğunu her müteahhidin kendisine bırakılmasının uygulamada yarattığı çok ciddi sorunlardır. Bu nedenle bu tür projelerde sigortanın, işin başından sonuna kadar tek bir poliçe ile mal sahibi idare tarafından yaptırılması ve poliçeye karşılık gelen sigorta ücretinin her müteahhidin kendi bölümüne isabet eden kısmının aylık hak edişlerden kesilmesi önerilmektedir. Tarafımızca önerilen, bu hususun proje ile ilgili sözleşme içerisinde yer almasıdır.

İnşaat ve Montaj All Risks Sigortaları yıllık olmayıp, sözleşme konusu işler için yer teslim tarihi ile geçici kabul tarihleri arasını kapsar.

Montaj All Risks Sigortası, makinelerin montajı aşamasında karşılaşılabilecek riskleri teminat altına alır. Bu sigortada teminatlar, montajı yapılacak makinelerin montaj alanına indiği anda başlar, tesisin çalışır hale gelmesiyle son bulur. Sigorta konusunu teşkil eden değerlerin teminat süresi içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple (yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, fırtına, don, toprak kayması, toprak çökmesi, araç çarpması, hırsızlık vb.) herhangi bir ziyan ve hasara uğraması halini temin eder.

Makine Kırılması Sigortası'nın amacı, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara karşı makineyi sigortalamak olup nakliyesi, montajı ve her türlü testleri bittikten sonra çalışır halde olan ve üretimde kullanılan tüm makineler için yapılabilmektedir.

Makine Kırılması Sigortası ancak Yangın Sigortası Teminatı verilmiş makinelere yapılmaktadır. Bu iki poliçe teminatları bakımından birbirini tamamlayan poliçelerdir. İhtiyaç duyulması durumunda makineler için Hırsızlık Teminatı da alınabilir.

Elektronik Cihaz sigortaları, nakliyesi, montajı ve her türlü testleri bittikten sonra çalışır halde olan elektornik cihazlar için all risk teminatı sağlayan bir poliçedir. İstenildiği takdirde Deprem ve grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm, ek teminatları ile genişletilebilmektedir. Makina kırılması poliçelerinden farklı olarak, elektronik cihaz poliçeleri için, sigortalanacak cihaza yangın sigortası yaptırma durumu bulunmamakta, tam tersine mükerrer prim ödenmesinin önüne geçmek için işletmenin yangın ve ek teminatları ile hırsızlık için mevcut poliçeleri var ise elektronik cihaz poliçesi kapsamına alınacak cihazların bedelinin bu poliçelerden düşülmesi gerekir.

Elektronik cihaz ve Makina Kırılıması poliçelerinde bedel bildirirken, cihazların eskime payı düşülmeden yeni ikame bedel esası ile bildirilmesi önemlidir.

İş makinelerinin riziko mahalinde (inşaat sahası) bulundukları esnada, sigorta konusu inşaat / montaj işinin yapılması ile ilgili olarak poliçe genel ve özel şartları kapsamına giren risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek zarar ve ziyanları teminat altına alır.

İş ekipmanları sigorta konusu inşaat / montaj işinin yapılması ile ilgili olarak riziko mahalinde (inşaat sahası) bulundukları esnada, poliçe genel şartları kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarları yıllık olarak teminata alır.

Daha ziyade endüstriyel tesisler/santraller için verilen geniş ve kapsamlı bir teminattır. Makine ve taşınmazlara operasyonel süreçte gelebilecek fiziksel zarar ve kar kaybı teminatını sağlamaktadır. Tüm ürün, stok, bina gibi fiziksel zarara maruz kalabilecek tüm rizikoları kapsamaktadır.  Mühendislik risklerinin endüstriyel risklerden daha yaygın olduğu enerji tesislerinde yangın ve yangına bağlı ek teminatları da sağlar. 

Tamamlanmış inşaat rizikoları teminatı uygulamada Yangın Sigortası yapılamayan altyapı tesisleri için kullanılır. Yerel jeolojik şartlardan, yapının teknik tasarımından, operasyonel ve yapının kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek riskler ve yangın tehlikesine maruz kalınması durumunda teminat sağlar. Yıllık olarak sunulan bir teminattır, aşağıda yazılı riskleri teminata alır:

*Yangın,yıldırım, infilak,

*Hava aracı ve hava aracından düşen parçaların çarpması

*Deprem, volkanik hareketler, tsunami

*8 Beaufort üzeri fırtına

*Sel ve su baskını

*Çökme, yer kayması, kaya kayması ve diğer yer hareketleri

*Don, çığ, buzlanma

*Vandalist eylemler

Bu teminat montaj ve inşaat projelerine uygulanabilir. Hidroelektrik santraller gibi inşaat ve makine montaj işlerini içeren rizikolarda daha fazla sunulan bir üründür. 3. Şahıs ve inşaat makinelerine ek olarak bu poliçe nakliyat kargo işlerini de teminat altına alan geniş kapsamlı bir sigorta ürünüdür.

Doğal afetler veya İnşaata konu olan bir riskin gerçekleşmesi sonucu zarar gören inşaat çalışmaları planlanan tarihte tamamlanamamakta ve bunun sonucu olarak işletmeler ciddi mali sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu poliçe ile, İnşaat Sigortası kapsamındaki bir hasar nedeniyle inşaatın planlandığı tarihte tamamlanamaması nedeniyle meydana gelen kar kayıpları teminat altına alınmaktadır.

İnşaat poliçesine konu olan rizikolar sebebi ile işin başlamasının planlanandan sonra gerçekleşmesi başka bir deyişle gecikmesi dolayısıyla oluşacak gelir kaybı veya  ek masraflar teminat altına alınmaktadır.

Sigortalıya ait makinelerin bozulması neticesinde işletmenin faaliyetlerinin durması nedeniyle uğrayabileceği finansal kayıplar Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile karşılanabilmektedir.