Silmek İstediğinize Eminmisiniz ?

Eminseniz Lütfen Evet'e Basın.Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası, sigortalının faaliyetleri esnasında üçüncü şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararların hukuki sonuçlarını ve buna bağlı mahkeme masraflarını karşılayan bir poliçedir. Bu poliçe ile tesis faaliyetlerinden veya tesis içinde olabilecek herhangi bir kusur, hata, eksiklik ve aksaklıktan (örneğin tesis bakımsızlığı, tesisten/binadan düşen parçalar vs.) dolayı üçüncü şahısların karşılaşacağı maddi/bedeni zararlar itibarıyla sigortalının sorumluluğu teminat altına alınmaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası, seri üretimde bulunan veya taşeronları aracılığıyla üretilen ürünlerin üzerine kendi ticari ismini veya ticari markasını koyan firmaların, üretim, işleme, montaj, tamir ve tadilat faaliyetleri de dahil olmak üzere bütün firma faaliyetleri itibarıyla bu ürünlerdeki ayıp ve kusurlara bağlı olarak üçüncü şahısların, karşılaşabilecekleri maddi ve/veya bedeni zararlar sonucu, sigortalıya yansıyacak yasal sorumlulukları ve ilgili dava masraflarını temin eden bir poliçedir.
Ürün geri çağırma sigortası, ürün sorumluluk sigortasından ayrı yapılan ancak o sigortanın tamamlayıcısı niteliğinde olan bir sigorta çeşididir. Ürün üzerindeki kusurlar yüzünden üçüncü kişilerin bedeni veya maddi şekilde bir zarar görmesi veya bu kusurların bir zarara neden olma tehlikesi taşıması halinde, bu ürünlerin piyasadan geri toplanması için yapılacak masrafları karşılar.
Yönetici pozisyonunda çalışanların hukuki sorumluluğunu teminat altına alan Directors &Officers Poliçesi, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri için önerilmektedir. Genel hukuki tanım olmamakla birlikte yöneticiden kastedilen şirketin faaliyetlerini idare etmekten hukuken sorumlu olan ve şirketin hukuken bu kişiler üzerinden hareket edebildiği şahıslardır. Birçok ülke hukukunda kişinin unvanı değil, organizasyon içinde üstlendiği rol, bir yönetici olup olmadığını belirlemektedir. Bu kişilerin mutlaka imza sirkülerinde tanımlanmış olması gerekmektedir.
Doktor, diş hekimi, eczacı, avukat, mimar, mühendis gibi meslek sahibi kişilerin mesleki faaliyetleri sırasında yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalabilecekleri yasal tazminatları karşılamaktadır.
SSK'ya tabi bordrolu personelin veya yakınlarının bu personelin geçirmiş olduğu bir iş kazasına istinaden işverenden talep edeceği tazminatları itibarıyla hukuki sorumluluğunu ve SSK tarafından bu iş kazasıyla ilgili olarak işverene açılabilecek rücu davalarının sonuçlarını ile beraber bu iş kazasıyla ilgili davalarda savunma ve mahkeme masraflarınızı teminat altına alan bir sigortadır.
Çevre kirliliği sigortası, havanın, toprağın, yeraltı sularının ve iç sular ve denizlerin, beklenmedik bir şekilde kirlenmesi veya kirlenme tehlikesi yaratması yüzünden sigorta ettiren kişi veya kuruluşun karşı karşıya kalacağı tazminat taleplerini güvence altına almaktadır.
Sigorta süresi içinde maruz kalınabilecek ani ve beklenmedik kazalar nedeni ile ölüm ve sürekli sakat kalma durumlarında tazminat ödemesi yolu ile teminat sağlayan bir sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak tedavi ek teminatı poliçeye ek prim ile ilave edilebilir. Ferdi Kaza Poliçesi Teminatı, 24 saat, dünyanın her yerinde geçerlidir.
Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı teminat altına alan sigortadır.
Sigortalının bordrosuna kayıtlı ve para taşıma işleri ile sorumlu personeli tarafından, Sigortalı İşyeri ile bankalar veya diğer işyerleri arasında taşınan para ve kıymetli evrakların üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanarak yapılacak gasp ve hırsızlıklar ile para ve kıymetli evrakın taşındığı aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek ziyan ve hasarı güvence altına alan sigortadır.